Новини от FXcolor.eu


Видове търсене

Основно търсене

 • Всички условия за търсене да съвпадат с името, номера или описанието на продукта.
 • Опитайте се, да се придържате към основната точка на търсене.
 • Поддържа се търсене на няколко думи. Резултатите се подреждат по оценка - висок ранг-отгоре ,нисък-отдолу.
 • Общи думи като - и, си ,е , или, и други с по 3 букви, автоматично биват премахвани от правилата за търсене.

Примери:

 • Аерограф
 • Боя Перла

Разширено търсене

 • Ако желаете да търсите по фраза-поставете я в полето за търсене в "кавички"
 • Думите съм, не, по, най, са специални ключови думи, за връзка между думите.
  • и предоставя и двете възможности в резултата на търсенето.
  • или показва една от двете възможности в търсенето.
  • не не показва намерения резултат от търсенето.
Примери:
 • Еднодействащ или двойнодействащ
 • аерограф не пистолет

Филтри за търсене

Филтрите за търсене ви предлагат специялни възможности, при специялни условия за търсене.

Филтрите за търсене трябва да бъдат закачени в края на условието за търсене. Няколко филтъра могат да бъдат отделени с празно поле.

Поддържани филтри за търсене ще откриете отдолу.

price: Позволява резултатите да бъдат филтрирани по цена.
price:$300-$400, price:>$400
rating: Позволява резултатите да бъдат филтрирани по рейтинг.
rating:1-5, rating:1, rating:>2
featured: Показва само представителните продукти.
featured:true, featured:yes
instock: Показва само наличните продукти.
instock:true, instock:yes
freeshipping: Показва само продукти с безплатна доставка.
freeshipping:true